Share

Monday, July 7

در قطب جنوب زمین که باشید این نمای نفس گیر آسمان، بالای سرتان خواهد بود. در سمت راست و بالا چهار ستاره ی نورانی، محدوده ی صورت فلکی معروف صلیب جنوبی را نشان می دهند که به آن چلیپا هم می گویند. ستاره ی بالایی این صورت فلکی، ستاره ای نارنجی است که با نام گامای چلیپا شناخته می شود. نواری از مواد و گرد و غبار و ستارگان(فارسی) که در مرکز تصویر دیده می شود، بخشی از کهکشان راه شیری ما است. کمی پایین تر از صلیب جنوبی، به سمت چپ که برویم سحابی معروف گونی زغال جای گرفته و در سمت دیگر تصویر گاز های درخشان، سحابی شاه تخته (سحابی کارینا)(فارسی) دیده می شود. صورت فلکی صلیب جنوبی چنان معروف است که حتی در پرچم استرالیا هم نقش بسته است.

1 comment:

giti said...

اندر باب خودشیفتگی مفرط! به دنبال گیتی های دیگر می گشتم که اینجا را دیدم.
شیفته ی آسمانم،به تو حسودی کردم.از اینجا خیلی خوشم آمد.