Share

Tuesday, July 29

راه شیری بر فراز انتوریو

وقتی چشمتان به تاریکی عادت می کند، آسمانی رویایی پدیدار می شود. مانند آسمانی که ماه قبل در «انتریو» در کانادا پدیدار شد. در همان حال تصویر بخشی از آسمان در یک آبگیر هم دیده می شد. برای شروع به سراغ پر نور ترین اجرام برویم. اجرام پر نور این تصویر ستارگان درخشان آسمان و مشتری(فارسی) هستند که سمت چپ و بالای تصویر دیده می شود. هاله ی نور حاصل از یک شهر کوپک در افق دیده می شود ولی همچنان صفحه ی کهکشان راه شیری به شکل نواری(فارسی) محو در آسمان دیده می شود، گویی در دوردست ها با افق در هم تنیده شده اند. جلوتر در این نمای زیبا، آبگیری کوچک، درختان و دیواره ای سنگی دیده می شوند و در نهایت در این شب آرام تیر ماه، آبگیر چنان آرام است که بازتابی از آسمان در آن به زیبایی نقش می بندد. این تنها نمای چند ستاره ی پرنور نیست بلکه تصویر بخشی از نوار راه شیری هم هست که در آن دیده می شود. اگر کمی دقیق تر به عکس نگاه کنیم، درمی یابیم که ستارگان رد کوچکی را در آبگیر از خود به جای گذاشته اند که در آسمان بالا دیده نمی شود. دلیل آن است که تصویر بالا در حقیقت ترکیبی است دیجیتالی از تصاویری که پی در پی توسط یک دوربین از آسمان بالا گرفته شده است. پس از اولین عکس گرفته شده، عکاس هر بار دوربین را کمی چرخانده تا ستارگان همان جای قبلی خود را حفظ کنند.

No comments: