Share

Wednesday, August 6

خوشه ی کروی جوانی در راه شیری

زمانی خوشه های کروی حکم رانان راه شیری بودند. مدتها پیش، زمانی که کهکشان راه شیری ما دوره ی نخستین پیدایش خود را می گذراند، شاید هزاران خوشه ی کروی در کهکشان ما، این سو و آن سو وجود داشتند ولی امروز از آنها تنها نزدیک 200 خوشه باقی مانده اند. بسیاری از آنها در دوره ی زوالشان در برخورد های عظیم با یکدیگر یا با مرکز کهکشان، نابود شدند. آنها که از این دوران جان به در بردند، امروز سنی بیش از هر فسیل زمینی دارند. سن آنها از هر ساختار دیگری در کهکشان(فارسی) ما بیشتر است و خود نشان دهنده ی سن عالم هستند. تعداد بسیار کمی خوشه ی کروی جوان در راه شیری داریم؛ چرا که شرایط دیگر برای پیدایش آنها مساعد نیست گرچه در همین همسایگیمان در کهکشان LMC شرایط فرق می کند. این عکس خوشه ی کروی جوانی را نشان می دهد که در کهکشان ما اقامت دارد. NGC1818؛ که تنها 40 میلیون سال سن دارد. در مقایسه با پیشینه ی 12 میلیارد ساله خوشه های کروی در کهکشانمان این مدت تنها مانند یک روز است.

No comments: