Share

Monday, July 14

تغییر اندازه ی مریخ در آسمان

آیا مریخ همواره در آسمان یکسان دیده می شود؟ خیر، زمین و مریخ هر دو به گرد خوردشید، می گردند و در طی این حرکت نزدیک و دور شدن آنها از هم باعث می شود قطرظاهری مریخ در آسمان زمین کم و زیاد شود. تصویر فوق در «انسشد» (Enschede) واقع در هلند و از ترکیب 30 عکس در طی سال گذشته و امسال (2007 و 2008 میلادی) به دست آمده است که تمامی آنها با یک بزرگ نمایی گرفته شده اند. زمانی که زمین و مریخ در طرف های مختلف خورشید واقع شده اند، مریخ نسبت به سایر مواقع کوچکتر دیده می شود. از طرفی دیگر، زمانی که مریخ و زمین بهم نزدیک هستند، مریخ بزرگ تر و درخشانتر دیده می شود. در تابستان سال 1382 (آگوست سال 2033 میلادی)، مقابله ی زمین و مریخ، دیدن بزرگترین مریخ دوران معاصر را از روی زمین در پی داشت. ما هیچگاه از مریخ هلالی نخواهیم دید، چراکه مریخ نسبت به زمین از خورشید دورتر است. همچنین در تصاویر بالا؛ کلاهک قطبی، خاک های تیره و روشن و ابرها را می توان در مریخ دید. همچنین در عکس های اول می توان یک طوفان شن که سیاره را در بر گرفته هم تشخیص داد. مقابله ی بعدی زمین و مریخ، وقتی زمین در حرکت مداری از مریخ جلو تر برود روی می دهد و زمان آن سال 1389 خواهد بود.

No comments: