Share

Monday, June 30

قلب سحابی سه تکه

مخلوطی از گازهای ملتحب در قلب سحابی سه تکه، مسیر هایی را در دل این زایشگاه ستاره ای پدید آورده اند. این سحابی در صورت فلکی قوس جای دارد. سه ساختار گرد و غباری و تاریک این سحابی که نام سحابی سه تکه از آنها گرفته شده است، در مرکز به هم می رسند. گرده ای از گاز های مات در سمت راست تصویر دیده می شود ولی رشته های تاریک غبار در سراسر سحابی وجود دارند. درخشش سحابی سه تکه، از ستاره ی پرجرمی است که در مرکز تصویر دیده می شود. سحابی سه تکه را با نام M20 هم می شناسیم. این سحابی تنها 300 هزار سال سن دارد و جوانترین سحابی گسیلشی(نشری) شناخته شده است. سحابی سه تکه در فاصله ی 9000 سال نوری از ما در فضا جای گرفته. در تصویر فوق گستره ای به وسعت 10 سال نوری از این سحابی را می بینیم. این عکس را تلسکوپ 0.8 متری IAC80 از جزایر قناری اسپانیا تهیه کرده است.

No comments: