Share

Monday, July 21

مجموعه ي برخوردي

آينده ي اين كهكشان ها چه خواهد بود؟ كهكشانهاي مارپيچي NGC 5426 و NGC 5427 به شكلي خطرناك به هم نزديك شده نزديك شده اند. برخوردي(فارسي) در حال وقوع است كه هريك مي توانند پيروز آن باشند. در بيشتر مواقع زماني كه كهكشان ها برخورد مي كنند، كهكشان بزرگتر، كهكشان هاي كوچك را مي بلعد. اما زماني كه دو كهكشان تقريبا هم اندازه به هم برخورد مي كنند، هر يك در فضا گسترش مي يابند؛ با بازوهايي گسترده و هسته اي متمركز در ميان. اگر در زمان ده ها ميليون سال به جلو برويم در روند برخورد، ستارگان در وضعيتي مشابه بدون برخورد از كنار هم عبور مي كنند و نيروهاي كشندي، مجموعه هايي از گازهاي گداخته را پديد مي آورند كه از درون آنها ستارگان جديد متولد مي شوند. بررسي هاي دقيقي كه روي اين عكس كه توسط تلسكوپ جنوبي 8 متري جميني در شيلي گفته شده، نشان مي دهد، پلي از مواد هم اكنون اين دو هيولا را به هم وصل كرده است. اين كهكشان ها در فاصله ي 90 ميليون سال نوري از ما در صورت فلكي سنبله جاي گرفته اند و گستره ي آنها در كيهان 130 هزار سال نوري است. اين مجموعه را با نام Apr 271 كهكشان راه شيري ما هم پنج ميليارد سال ديگر برخورد مشابهي را به همسايه ي كهكشاني مان، آندرومدا خواهد داشت.

No comments: