Share

Monday, October 19

شهابسنگ روی مریخ

بیگانگان فضایی تنها به خانه ی ما، زمین حمله نمی کنند. بهرام و هر سیاره ی دیگری نیز در طول تاریخ مورد هجوم این بیگانگان فضایی قرار گرفته. مریخ نورد فرصت اما اینبار یک شهابسنگ دیگر را روی مریخ یافته است. مدتی پیش هم فرصت در این منطقه سنگی آسمانی یافته بود. شاید فرصت وارد "دره ی شهاب سنگها" شده است! تا کنون 4 جرم آسمانی در مریخ پیدا شده که سه تای آنها در چند ماه اخیر بوده. شهابسنگ های قبلی هر یک نامی گرفتند و نام این یکی را "مک نیک" گذاشته اند که بسیار سبیه دو شهابسنگ دیگری است که در گذشته پیدا شده اند. مک نیک 21 مهر ماه پیدا شد و به نظر می رسد ساختاری آهنی داشته باشد.

No comments: