Share

Wednesday, July 30

لکه ی خورشیدی یا ایستگاه فضایی!؟

این یک لکه ی خورشیدی نیست بلکه ایستگاه فضایی بین المللی(فارسی) است که به طور اتفاقی در آسمان از روی خورشید می گذرد. لکه های خورشیدی یک بخش تیره ی مرکزی دارند که نیم سایه ای روشنتر آن را احاطه کرده است در ضمن لکه های خورشیدی، آرایه های باطری های خورشیدی هم ندارند! ایستگاه فضایی بین المللی(ISS)، شکلی پیچیده دارد و یکی از بزرگترین و پیشرفته ترین دستگاه های ساخت بشر است. لکه های خورشیدی روی سطح خورشید پدید می آیند و در عوض ایستگاه فضایی بین المللی به گرد زمین می چرخد. گذر ایستگاه فضایی بین المللی از برابر خورشید اتفاقی غیر معمول نیست که در طول هر 90 دقیقه یکبار زمین را دور می زند. ولی همزمانی این گذر و آمادگی تجهیزات برای ثبت آن در عکس همان زمان، نادر است. گذشته از این لکه ی تقلبی، خورشید هفته ی گذشته، از تمام لکه های واقعی خود تهی شد. از زمان شروع دوره ی کمینه ی فعالیت های خورشیدی، لکه های کمی روی خورشید دیده می شوند. همچنین در این دوره، تعداد بسیار کمتری لکه های خورشیدی در مقایسه با دهه های پیشین ثبت شدند ولی با این حال فعالیت کم خورشید در این دوره ی کمینه، چندان هم غیر عادی نیست.

No comments: