Share

Thursday, July 10

کالوریس

اینجا، گستره ی برخوردی «کالوریس» یکی از محوطه های برخوردی باستانی منظومه ی شمسی مان در عطارد است. محوطه ای که از برخورد سنگ های سرگردان سیارک گونه در ابتدای تولد منظومه پدید آمده است. گستره ی این محوطه نزدیک به 1500 کیلومتر مربع است و رنگ زردی که در تصویر نهفته، از تشدید رنگ حقیقی سیاره پدید آمده است. اطلاعات مربوط به این عکس از اولین پرواز کاوشگر «مسنجر» بر فراز عطارد در 24 دی ماه سال گذشته و به کمک ابزار MDIS بدست آمده اند. گمان می رود لکه های نارنجی رنگی که در کناره های این پهنه ی وسیع دیده می شود، حاصل گدازه هایی باشند که از آتشفشان ها بیرون می آیند. مدارک جدید نشان می دهد این سطوح صاف روی عطارد زمانی گذرگاه گدازه های سوزان بودند. از دیگر کشفیاتی که کاوشگر مسنجر درباره ی عطارد انجام داده می توان به کشف شواهدی دال بر وجود میدان مغناطیسی مانند زمین در اطراف عطارد،اشاره کرد که حاصل فرایند مولد-مانندی در هسته ی بزرگ سیاره است. همچنین دریافتیم که پوسته ی سیاره ی پس از خنک شدن هسته ی آن به شکل معنی داری منقبض شده است.

No comments: