Share

Tuesday, July 8

در قلب خوشه ی سنبله

خوشه ی کهکشانی سنبله، نزدیک ترین خوشه ی کهکشانی به کهشان ما، راه شیری است. این خوشه چنان نزدیک است که وسعت آن در آسمان نزدیک 5 درجه است (تقریبا معادل 10 برابر گستره ی ماه کامل در آسمان). قلب این خوشه در فاصله ی 90 میلیون سال نوری از ما در کیهان جای گرفته و با این فاصله نزدیکترین خوشه ی کهکشانی به ما به حساب می آید. این خوشه بالغ بر 2000 کهکشان را در خود جای داده است و نیروهای کشندی آن روی کهکشان های خوشه ی محلی، که راه شیری خودمان(فارسی) هم در آن قرار دارد تاثیر می گذارد و و آنها را به سمت خود می کشد. خوشه تنها کهکشان هایی پر از ستاره ندارد. این کهشکان ها گازهای فراوان و گداخته ای دارند که در طول موج اشعه ی ایکس تابش می کنند. نوع حرکت کهکشان ها نشان می دهد که ماده ی تاریک زیادی - بیش از تمام آنچه ما از ماده ی آشکار(مرئی) می بینیم - در این مجموعه وجود دارد. تصویر بالا که قلب خوشه ی کهکشانی سنبله را نشان می دهد، اجرام مسیه ی درخشانی را در خود جای داده است. مثل چشمان مارکاریان در بالا، سمت چپ و M86(فارسی) کمی بالاتر و سمت راست مرکز تصویر، M84 در سمت راست که به زیبایی کهکشان مارپیچی NGC4388 در پایین و سمت راست می بینیم.

No comments: