Share

Saturday, July 12

ژرفای NGC7331

NGC 7331 بزرگ است، زیباست و بارها با راه شیری(فارسی) ما مقایسه شده. در صورت فلکی «فرس اعظم»(اسب بزرگ) و با فاصله ی 50 میلیون سال نوری از ما در آسمان جای گرفته. NGC 7331 مدتها پیش و در ابتدا به عنوان یک «سحابی مارپیچی» شناخته شد و در حقیقت یکی از درخشانترین کهشکان های آسمان است ک در فهرست معروف شارل مسیه در قرن هجدهم قرار نگرفت. بخاطر وضعیت قرار گیری مایل کهکشان نسبت به خط دید مستقیم ما، نوردهی های با مدت بالای تلسکوپی از آن، تصاویری عمیق را پدید می آورند. در این عکس، حضور کهکشان های دوردست در پشت این جهان جزیره ای، ژرفای دید را بهتر نشان می دهد. کهکشان هایی که پشت NGC 7331 دیده می شوند، تقریبا یک دهم آن هستند و همینطور فاصله ی آنها از ما بسیار بسیار بیشتر از NGC 7331 است. حدود 10 برابر دورترند. همنشینی آنها در آسمان با NGC 7331 کاملا اتفاقی است. این گروه ظاهری از کهکشان ها را با نام «دیر لیک» (Deer Lick) یا «چشمه ی شور» هم می شناسیم.

No comments: