Share

Monday, July 30

سرزمین چهار خورشید تابان

فرض کنید هر روز صبح که از خواب بیدار شدید، چهار خورشید در آسمان ببنید که طلوع می کنند و در سمت و راس جای می یگرند و یکی یکی غروب می کنند! تلسکوپ اسپیتزر در طول موج فرو سرخ منظومه ای ستاره ای را کشف کرده که اگر در آن سیاره ای وجود داشته باشد، چهار خورشید را تجربه خواهند کرد. این مجموعه با نام اچ.دی 98800 یک منظومه ی چندگانه است که در آن 4 ستاره دو به دو به دور یکدیگر می گردند و دو مجموعه ی دوتایی حاصل نیز به دور هم می گردند. این مجموعه در فاصله ی 150 هزار سال نوری از ما واقع شده و مکانی مشابه ما در کهکشانمان، راه شیری دارد. اطراف هریک از مجموعه های دوتایی گفته شده را نیز صفحه ای از گرد و غبار فرا گرفته که می تواند در نهایت منجر به زایش سیارات شود. فاصله ی هر جفت ستاره از جفت دیگر 50 واحد نجومی یعنی حتی بیش از فاصله ی پلوتو. اگر از صفحه ی گرد و غبار اطراف این ستارگان سیاره ای پدید آید، سیاره ای خواهد شد در فاصله ای تقریباً برابر فاصله ی مریخ تا خورشید خودمان. تصویر بالا یک نمای خیالی از این مجموعه است که نشان می دهد که اچ.دی 98800 چگونه به نظر می رسد.

No comments: