Share

Sunday, July 29

آ-قنطورس

بخش مرکزی کهکشان فعال آ-قنطورس را مقادیر عظیمی از گاز و غبار و خوشه های ستاره ایی جوان پوشانده و تصویری زیبا اینچنین را خلق کرده اند. این عکس هم مانند دیروز یک عکس موزائیکی است از عکسی های تلسکوپ فضایی هابل که در نور های آبی، سبز و قرمز گرفته شده و سپس اطلاعات حاصل از هر یک پردازش شده و در نهایت ترکیب و به این طوفان کیهانی منتهی شده است. همچنین در تصاویر فروسرخی که هابل تهیه کرده در قسمت مرکزی این تصویر صفحه ای از مواد دیده می شود که چرخشکنان به داخل سیاهچاله ایی در مرکز کهکشان روانه اند. ابر سیاهچاله ای یک میلیارد برابر خورشید! به نظر می رسد، آ-قنطورس کهکشانی حاصل از برخورد دو کهکشان دیگر باشد که مواد و غبار زیادی بر اثر برخورد در آن باقی مانده و ساهچاله ی مرکزی آنها را می بلعد. دانشمندان معتقدند، این ساهچاله ها که در مرکز کهکشان ها قرار دارند، عامل اصلی تولید امواج رادیویی، اشعه ی ایکس، پرتو گاما و سایر تابش های انرژی است که از آ-قنطورس و سایر کهکشان های فعال در فضا پخش می شود. ولی آ-قنطورس تنها 10 میلیون سال نوری با ما فاصله دارد و گزینه ی خوبی برای مطالعه و نحقیق درباره ی این گونه منابع عظیم انرژی به حساب می آید.

No comments: