Share

Saturday, July 28

ماه کامل

دوشنبه ی آینده ماه کامل خواهیم داشت. البته نه ماهی به این شکل. این عکس، یک عکس موزاییکی است که از کنار هم گذاشتن 18 عکس دیجیتال تنها 7 ساعت پس از آنکه ماه کامل شد گرفته شده. در واقع این عکس در زمانی تهییه ی شده که ماه برای ما به پرنورترین حالت خود می رسد. با توجه به مناطق تیره و روشن می توان فهمید که این در این عکس جای رنگها عوض شده در واقع عکس نگاتیو شده و یک تصویر با رنگ دروغین را به وجود آورده. خطوط روشن از دهانه ی "تایکو" به سمت جنوب کشیده شده اند(در عکس خطوط تیره که از دهانه(پایین عکس) به اطراف کشیده شده اند.) این دهانه و خطوط گسلی آن به علت برخورد یک جسم 85 کیلومتری با ماه ایجاد شده اند. توضییح اینکه در چنین برخورد های عظیمی نه تنها گودالی عظیم به وجود می آید بلکه علاوه بر آن اندازه ی گودال چنان وسیع و نیروی وارد بر سطح چنان زیاد است که سطح ترک برداشته و در راستای گسل ها ی حاصل از برخورد می شکند. این خطوط همان گسلهایی هستنید که بر اثر برخورد به وجود آمده و شکسته اند. بخش های تاریکتر ماه اینجا روشن و نقره ای رنگ دیده می شوند. در عکس های نجومی اینگونه معکوس کردن رنگ ها به کشف و بررسی بخش های کم رنگ و گم در سایر بخش ها کمک می کند. منبع، تکراری

No comments: