Share

Thursday, July 26

روزتِ بی سیاره

سحابی رزت در صورت فلکی تکشاخ یکی از زیباترین غیر ستاره ایی های آسمان زمستان است که می توان آن را در قدر 4.5 دید. این سحابی یک زایشگاه ستاره ای است که ستارگان درون آن متولد می شوند. بادها و تشعشعات قوی ستارگان پرجرم سحابی رزت، گاز ها و اجرام اطراف دیگر ستارگان همسایه ی خود را به بیرون از محدوده ی مرکزی سحابی می رانند و اطراف آنها را خالی می کنند. در اطراف ستارگان جوان و سردتر است که دیسک هایی از مواد تشکیل می شود که می تواند منجر به زاده شدن سیارات شود ، ولی این باد های قوی با بیرون راندن مواد دور ستارگان امکان زایش سیارات را از آنها می گیرند. این عکس را تلسکوپ فضایی فروسرخ اسپیتزر از بخش مرکزی سحابی رزت گرفته که در آن ناحیه ی خالی مرکزی سحابی به خوبی مشخص است. این تصویر نردیک بهً 45 سال نوری عرض دارد، در ضمن فاصله ی سحابی نیز از ما 5200 سال نوری است. پنج ستاره ای که در تصویر مشخص شده اند، همان ستارگان خطرناکند که با نام ستارگان رده ی اُ (او) دسته بندی می شوند که دمای سطح آنها به 25000 کلوین(نزدیک به 5 برابر دمای سطح خورشید) و حتی بیشتر می رسد. دانشمندان با بررسی سحابی در طول موج های مختلف فروسرخ دریافتند که ستارگانی که در فاصله ای کمتر از 1.6 سال نوری از ستارگان دسته ی اُ قرار دارند در معرض خطر هستند و ممکن است بادها و تششعات قوی حاصل از ستارگان اُ صفحه ی مواد اطراف آنها را که می تواند به زایش سارات منتحی شود را نابود سازد. پا نوشت: ستارگان نوع اُ: O-Stars: ستارگانی بسار پرجرم و داغ. جرم آنها به 20 تا 100 برابر جرم منظومه ی خورشیدی ما می رسد و دمای آنها بین 30000 تا 50000 درجه ی سانتیگراد(تقریباً معادل 30000 تا 50000 کلوین) است. این ستارگان بسیار پر نوردند و اگر در یک سحابی باشند،سحابی را کاملاً روشن می کنند. بادها و تششعات بسیار قوی دارند و از 3 تا 6 میلیون سال عمر می کنند که برای یک ستاره عمر کمی است. اطلاعات بیشتر: منبع 1 ، منبع 2 توضیح کوتاهی درباره ی رزت در ویکی انگلیسی درباره ی سحابی رزت در سایت معتبر سدس منبع

No comments: