Share

Friday, July 27

دنباله ی جزر و مدی اسد

در فاصله ی 30 میلیون سال نوری از کهکشان ما، یک کهکشان مارپیچی عظیم در کنار دو کهکشان مارپیچی دیگر گروه عظیمی تشکیل داده اند؛ این مجموعه در دو درجه ایی تتا اسد واقع شده است که در آن NGC3628 (در مرکز این عکس) و همچنین M65 به همراه M66 (دو کهکشان پایین تصویر) قرار دارند. به این مجموعه سه گانه ی اسد هم گفته می شود. شاید زیباترین قسمت این عکس نوار روشنی از مواد(ستارگان، سحابی ها و سایر اجزای یک کهشکان) باشد که به صورت دمی به سمت بالا و سمت چپ تصویر به طول 300.000 سال نوری از NGC3628 کشیده شده. به این دنباله ی مواد دنباله ی جزر و مدی هم می گویند چراکه بر اثر کنش نیروی جاذبه ی بین کهکشان ها ایجاد شده، همچنین در برخورد(ادغام) کهکشان ها هم چنین دنباله هایی به وجود می آیند. در واقع بر اثر نیروهایی که به این مواد وارد می شود آنها به بیرون از کهکشان مادر خودشان پرتاب شده و در فضا رها می شوند. این دنباله هم به همین صورت در اثر برخورد با کهکشان های همسایه ی قبلی به وجود آمده که در کهکشان بزرگ فعلی ادغام شده اند. تصاویر این پدیده اغلب چنین واضح نیستند. دنباله ی جزر و مدی در این عکس در کنار خوشه های کروی از ستارگان جوان و آبی و محل تولد ستارگان قرار گرفته.

No comments: