Share

Monday, June 9

حلقه های زحل از آنطرف

اگر از آن طرف به حلقه های زحل نگاه کنیم، چگونه خواهند بود؟ از روی زمین ما حلقه ها را همواره از یک سو می بینیم. طرفی که نور خورشید باعث درخشش آنها می شود. اما تصویر بالا را کاوشگر روبوتیک کاسینی زمانی گرفته است که خورشید در طرف دیگر حلقه ها قرار دارد. اینجا در 17 درجه ای بالای حلقه ها شرایطی ایجاد شده که می توان نمایی خارق العاده از باشکوه ترین حلقه های منظومه ی شمسی را به نظاره نشست. در این نما حلقه ها بر خلاف سویه ی دیگرشان تاریکند، انگار عکس نمای روبرویی حلقه ها را نگاتیو کرده باشیم. درخشش و روشنایی حلقه ها به ضخامت حلقه ها و قطر قطعات سازنده ی آنها بستگی دارد. سایه ی حلقه ها را می توانید روی سطح روشن زحل ببینید که ساختارهای ابرمانند بسیاری آن را فرا گرفته است.

No comments: