Share

Monday, June 2

یخ زیر پای ققنوس!

آیا این یخ است، زیر پای کاوشگر فینیکس؟ می تواند اینطور باشد. ققنوس که هفته ی پیش روی مریخ فرود آمد(فارسی) قرار بود با حفاری خود را به یخ هایی زیر سطح مریخ برساند. اما انگار جت های معکوس ققنوس(فینیکس) خود این کار را کرده اند و یخ را از زیر سطح پدیدار کرده اند. تصویر بالا، عکسی است که خفته ی پسش با استفاده از دوربین روی بازوی روبوتیک مریخ نشین گرفته شده و در آن سطحی غیر معمول با رنگی روشن دیده می شود، آن هم درست روبروی جایی که مریخ نشین فرود آمده(فارسی)! در طول چند هفته ی آینده فینیکس به بررسی این سحط جالب می پردازد و با استفاده از بازوی خود به حفاری در سطح مریخ خواهد پرداخت. اگر این سطح روشن، یخ باشد، آنگاه ققنوس به آسانی می تواند با استفاده از آن به بررسیپیشینه ی آب در مریخ بپردازد و آنگاه بهتر می توان در این باره قضاوت کرد که آیا خاک و یخ مریخ می توانند میزبانی برای حیات باشند.

No comments: