Share

Saturday, June 21

قطعاتی که ناپدید شدند

این دونمای نزدیک را از حفاری ققنوس مقایسه کنید. تصویر سمت چپ در بیستمین روز فعالیت مریخ نشین ققنوس تهیه شده است و تصویر سمت راست همان گودال را در روز بیست و پنجم فعالیت ققنوس نشان می دهد. روزهای مورد نظر، روزهای مریخی هستند و برابر 26 تا 29 خرداد برای اهالی زمین است. تکه های روشنی که در سمت چپ و پایین گودال حفاری شده درون سایه در تصویر مربوط به روز بیستم مریخی دیده می شود در تصویر روز بیست و چهارم ناپدید شده اند! به احتمال زیاد این قطعات کوچک، تکه یخ های زیر سطح بودند که در عمقی کم جا گرفته بودند و با حفاری بیرون آمده اند.و این ناپدید شدن ناگهانی بسیار شبیه تصعید است. پروسه ای مشابه تبخیر که در آن یخ پس از آنکه در برابر تابش آفتاب قرار گرفت، در اتمسفر خشک مریخ، مستقیما به گاز تبدیل شد. منبع

No comments: