Share

Saturday, June 14

بازبینی نگاه هابل به M51

پنجاه و یکمین عضو کاتالوگ معروف مسیه، احتمالا در ابتدا سحابی مارپیچی نام داشت. M51 کهکشانی است مارپیچی با بازوهایی گسترده که با نام NGC5194 نیز شناخته می شود. m51با گستره ای به وسعت 60هزار سال نوری در آسمان جای گرفته و می بینیم که چگونه بازویش مواد قمر کهکشانی اش (NGC5195) را بلعیده است(سمت راست تصویر). این تصویر از پردازش مجدد داده های حاصل از نگاه دوربین پیشرفته ی نقشه برداری آسمان هابل به دست آمده و نمای دیگری است از چهره ی آشنای این کهکشان در حال برخورد. در این پردازش مجدد تصویری دقیق تر به دست آمده که دقت و تضاد رنگ در آن بیشتر شده و مسیر موادی که به کهکشان همدم کشیده شده اند بسیار واضح تر شده است.به اینها جزئیات بهتری از مرکز کهکشان و حوالی آن را هم اضافه کنید.این جفت کهکشانی 31 میلیون سال نوری از ما فاصله دارند و فاصله ی چندانی با دسته ی دب اکبر ندارند، گرچه به طور رسمی در تقسیم یندی های آسمان در محدوده ی صورت فلکی کوچک سگان شکاری(تازی ها) است.
عکس: S. Beckwith (STScI), Hubble Heritage Team, (STScI/AURA), ESA, NASA باز بینی: Robert Gendler

No comments: