Share

Monday, January 21

افق عطارد از دید مسنجر

پرواز بر فراز عطارد چگونه است؟ این تجربه ای است که کاوشگر «مسنجر» ناسا در طی اولین پرواز کم ارتفاع خود از فراز عطارد کسب کرد. دنیایی ماه گونه و غریب و نزدیک ترین سیاره ی منظومه به خورشید. تصویر فوق ، نمایی است از لبه های عطارد از دید کاوشگر مسنجر زمانی که در فاصله ی یک و نیم برابر قطر زمین از سیاره قرار داشت. در عکس دنیای سوزان و خشک عطارد دیده می شود و دهانه های برخوردی بسیاری که روی آن وجود دارد. طول سایه ی این دهانه ها و پستی بلندی ها از طول سایه ی عوارض مشابه روی ماه به مراتب کمتر است. این در حالی است که به طور نسبی جاذبه ی قوی عطارد باعث به وجود آمدن دهانه هایی مسطح با دیواره های بلند شه است. مسنجر تا کنون 1000 عکس از عطارد گرفته که برای بررسی آنها را به زمین فرستاد تا سیاره شناسان بررسی های علمی را روی آنها انجام دهند. طبق برنامه ریزی ها، کاوشگر مسنجر تا سال 2011 که از منطقه ی امن خود خارج شود و در مدار قرار گیرد دو بار دیگر هم به گرد عطارد خواهد گشت .

No comments: