Share

Saturday, January 12

ماه و عطارد در غروب خورشید

این عکس چهارشنبه ی گذشته، حوالی غروب از آسمان غربی تهیه شده است و هلال باریک ماه را نشان می دهد. مسلما ماه زمانی که در فاز هلالی است نمی تواند فاصله ی چندان زیادی با خورشید در آسمان داشته باشد. همچنین عطارد هم سیاره ای است که در آسمان زمین همواره نزدیک خورشید دیده می شود. در بخش پایین و سمت راست هلال ماه در درخشش نارنجی رنگ امتداد افق می توانید آن را ببینید. به خاطر نور شدید خورشید در پی زمینه ی آسمان، بیشتر اوقات دیدن عطارد حتی برای لحظه ای کوتاه هم بسیار مشکل است ولی زمانی که سیاره در بیشترین فاصله ی زاویه ای خود تا خورشید قرار می گیرد اوضاع بهتر می شود که هم اکنون عطارد به بیشترین کشیدگی زاویه ای خود نزدیک است. دوشنبه، 24دی کاوشگر مسنجر ناسا تصاویری با کیفیت بالا را از عطارد تهیه می کند چراکه اولین پرواز در ارتفاع کم را بر فراز آن خواهد داشت.

No comments: