Share

Friday, January 25

هلال عطارد (رنگی)

افق های عطارد در مرز دوگانه ی روز و شب(فارسی) و هلالی که سطح روشن سیاره پدید آورده است. این تصویر را کاوشگر منسجر در هفته ی پیش در اولین برخورد نزدیک خود با عطارد تهیه کرد. رنگ ها در این عکس قابل توجه از پردازش داده های فیلتر های فرو سرخ، سرخ و بنفش به دست آمده که شدت رنگ را افزایش داده است. این شدت رنگ در پهنه ی سطح پر از دهانه ی عطارد دیده نمی شود. در این تصویر به نظر می رسد موادی آبی رنگ اطراف دهانه ها را فرا گرفته اند که در مقایسه با رنگ قهوه ای زمینه ی گودال تضاد رنگی به وجود آورده اند. عطارد قطری معادل 4880 کیلومتر دارد و این تصویر گستره ای 10 کیلو متری از عوارض سطحی آن را نشان می دهد.
عکس: MESSENGER, NASA, JHU APL, CIW

No comments: