Share

Monday, January 28

در انتظار دیدار کاوشگر سپیده دم و سرس

در انتظار دیدار کاوشگر سپیده دم و سرس
این عکس از سرس را تلسکوپ فضایی هابل در سال 2004 گرفته است
اما این تصویر متحرک هم از کنار هم گذاشته شدن 20 عکس تلسکوپ فضایی هابل از وستا به دست آمده. هابل در 24 اردی بهشت امسال هم نگاهی 5 ساعته به وستا انداخت و تقریبا گردش کامل سیارک را به دور خود ثبت کرد.
تصاویر نشان می دهند که وستا با شکل غیر کروی اش در بیشترین نقاط قطری حدود 530 کیلومتر دارد ولی در قطر آن از قطبی به قطب دیگر کمتر است، 464 کیلومتر. کاوشگر سپیده دم ناسا مدتی پیش به سوی سرس و وستا حرکت کرد. با رسیدن «سپیده دم» به این دو عضو کمربند سیارک ها اطلاعات ما درباره ی آنها متحول خواهد شد. سپیده دم هم اکنون کجاست؟ در تصویر زیر مکان فعلی سپیده دم را در منظومه می بینید.

No comments: