Share

Monday, January 14

سحابی پیله در دید تلسکوپ امریکایی-کانادایی

.

رنگ سحابی پیله ی ابریشم از کجا آمده؟ سحابی پیله با شماره ی 5146 در لیست IC دسته بندی شده است و ابری است زیبا در فاصله ی 4000 سال نوری از ما که در صورت فلکی قو(دجاجه) جای گرفته است. درون سحابی پیله ی ابریشم، یک خوشه ی ستاره ای باز در حال شکل گیری است. مانند سایر زایشگاه های ستاره ای، در سحابی پیله، سحابی نشری قرمز، سحابی های آبی بازتابی و سحابی های جذبی تیره دیده می شوند. این ابرهای مختلف آمیزه ای از رنگ ها را در این تصویر پدید آورده، که تلسکوپ کانادایی-فرانسوی(CFHT) در جزایر هاوایی امریکا به تازگی آن را ثبت کرده است. با توجه به گمانه زنی های اخیر که بر حسب اندازه گیری های جدیدد هستند ستاره ی پرجرم سمت چپ تصویر در حال ایجاد حفره ای در ابر ملکولی اطراف خود است و با جذب مواد آن آنها را برانگیخته می کند. صد هزار سال پیش هم ستاره ی دیگری در این محدوده شکل گرفته که هم اکنون بخش اعظم انرژی سحابی های نشری و نور بازتابیده شده ی سحابی های بازتابی را تامین می کند. عکس: Jean-Charles Cuillandre (CFHT), Hawaiian Starlight, CFHT

No comments: