Share

Tuesday, September 9

M110: قمر کهکشانی کهکشان آندرومدا

راه شیری ما کهکشانی تنها نیست، بلکه در کنار حدود 25 کهکشان، مجموعه ای را تشکیل داده به نام «گروه محلی». از اعضای این گروه می توان به کهکشان عظیم آندرومدا، M32 ،M33، ابر ماژلانی بزرگ و ابر ماژلانی کوچک، «دوینگیلو 1»، تعداد زیادی کهکشان کوچک بی شکل و تعدادی کهکشان های کوتوله بیضوی و کهکشان های بیضوی کوچک اشاره کرد. در سمت راست و پایین عکس بالا، یکی از همین کوتوله های بیضوی را می بینید: NGC 205. کهکشان NGC 205 مانند M32 یکی از اقمار کهکشانی M31 است که گاهی می توان آن را در جنوب M31 که در مرکز و بالای عکس است دید. این عکس چهره ای غیر معمول از NGC 205 به عنوان یک کهکشان کوتوله ی بیضوی نشان می دهد. در این کهکشان دو ابر گرد و غبار (در ساعت های 2 و9) و آثاری از فرایند های زایش ستارگان جدید دیده می شود. این کهکشان، گاهی با نام M110 هم خوانده می شود، گرچه در واقع در فهرست اولیه ی مسیه وجود نداشته است و بعدها به آن اضافه شده.

No comments: