Share

Thursday, September 11

بارشی برفراز کوه ها

بر فراز کوهی بلند که از ابر و آلودگی نوری شهرها به دور است، مکان مناسبی است برای رصد بارش شهابی برساوشی. این تصویر که از ترکیب تعداد زیادی عکس با هم پدید آمده در قله ی «امو» از رشته کوه های «کاراپاتیان جنوبی» یکی از مرتفع ترین مناطق رومانی (با 2507 متر ارتفاع) گرفته شده است. در این تصویر 20 شهاب برساوشی ثبت شده اند که در برابر زمینه ی پرستاره ی آسمان(فارسی) حرکت کرده اند. ذرات گرد و غبار و سنگ ریزه هایی که این بارش شهابی را پدید آوردند، در مسیری موازی مدار دنباله دار مادرشان، دنباله دار سویفت-تاتل حرکت می کنند و در برخورد با جو زمین چنین نمایش زیبایی را پدید می آورند. اگر به کانون بارش در صورت فلکی برساوش بنگرید، اثر پرسپکتیو سبب می شود گمان کنیم که تمام شهاب ها از یک نقطه می آیند و از هم دور می شوند. ولی اگر از کانون بارش کاملا دور شویم (مانند همین عکس) به نظر می رسد شهاب ها با هم به سمت نقطه ای حرکت یم کنند که زیر افق قرار دارد.

No comments: