Share

Wednesday, September 10

کمان آنته در حوالی زحل

این کمان کوچک چگونه پدید آمده است؟ این کمان، یک سال پیش توسط کاوشگر روبوتیک کاسینی کشف شده بود اما تنها دو ماه پیش به کمک اطلاعات دقیق این کاوشگر بود که ماهیت آن مشخص شد. این کمان در مدار قمر کوچک «آنته» حرکت می کرد. به همین دلیل نظریه ای قوت گرفت مبنی بر اینکه، کمان از برخورد شهابی با آنته پدید آمده باشد. چنین کمان هایی در جاهای دیگر منظومه هم دیده شده اند. مثلا کمان مشابهی در کنار قمر کوچک «متون» در کنار زحل یا کمانی که در کنار حلقه ی G زحل دیده شده بود و چندین کمان دیگر که به گرد نپتون می گردند. در تصویر بالا، قمر آنته که تنها 2 کیلومتر قطر دارد، در انتهای بالای کمان به صورت نقطه ای درخشان دیده می شود. تصویر کمان آنته را کاوشگر روبوتیک کاسینی زمانی گرفت که در فاصله ی 1.5 میلیون کیلومتری از آنته قرار داشت.

No comments: