Share

Monday, September 22

اعتدال: خورشید از انقلابی تا انقلاب دیگر

امروز، روز اعتدال پاییزی است. روزی که در آن طول شب و روز برابر می شود. در طول روز های بعد تا اعتدال بعدی(اعتدال بهاری) طول شب در نیمکره ی شمالی رفته رفته از طول روز بیشتر می شود و در نیمکره ی جنوبی طول روز بیشتر می شود. اعتدال در میانه ی بین دو انقلاب روی می دهد، زمانی هایی که طول شب روز به بیشترین اختلاف با هم می رسد(انقلاب تابستانی و انقلاب زمستانی). تصویر بالا نمایی از حرکت ساعت به ساعت خورشید را در زمانهای خاصی از روز نشان می دهد که از یک انقلاب شروع شده، به اعتدال رسیده و به انقلاب بعدی رسیده است. ردپای پایینی خورشید، حرکت خورشید را در زمستان سال گذشته و شروع دی ماه نشان می دهد. زمانی که خورشید چندان زود طلوع نمی کرد و در آسمان چندان اوج نمی گرفت. این کم شدن حضور خورشید، زمستان را پدید آورد. ردپای بالایی خورشید در انقلاب تابستانی امسال، در شروع تیر ماه گرفته شده است، زمانی خورشید صبح زود طلوع می کرد و در روز بیش از 12 ساعت در آسمان می درخشید. این حضور طولانی، فصل تابستان(فارسی) را باعث شد؛ و در نهایت جاپای میانی، حرکت خورشید را در فروردین ماه و اعتدال بهاری امسال نشان می دهد. امروز هم که د ر اعتدال پاییزی هستیم، مردم زمین(فارسی)، خورشید را در همین مسیر خواهند یافت، امروز روز اعتدال پاییزی است.

No comments: