Share

Monday, September 15

ابرنواختر روبان

چنین روبان بلندی چگونه در کیهان پدید آمده است؟ این روبان را یکی از بزرگترین انفجار های تاریخ که توسط انسان های کهن دیده شده، پدید آورده است. به سال 1006 پس از میلاد باز می گردیم. انفجاری ستاره ای در آسمان، مهمان درخشانی را در صورت فلکی گرگ نشاند که از زهره هم پر نورتر بود(فارسی) و برای بیش از دو سال این وضع را حفظ کرد. این ابرنواختر را امروز با نام SN 1006 می شناسیم و موادی که از آن بر جای مانده هنوز در حال گسترش در فضا هستند. تصویر بالا نمای بخش کوچکی از بقایای این ابرنواختر(فارسی) است که بر اثر موج های باریک ضربه ای انفجار، ذرات یون در آن ابرهای گازی را احاطه کرده اند. SN 1006 امروز گستره ای در حدود 60 سال نوری دارد. در سال اخیر انفجاری قدرتمند تر از این هم روی داد که بشر مدرن بدون چشم مسلح برای چند ثانیه شاهد آن بود.

No comments: