Share

Tuesday, August 19

NGC6960: سحابی جاروی جادوگر

ده هزار سال پیش، زمانی پیش از طلوع تمدن بشر روی زمین. شبی در آسمان نقطه ای ناگهان پر نور گشت و پس از دو هفته آرام آرام محو گردید. امروز می دانیم که این درخشش ناگهانی، انفجار ستاره ای بوده و بقایای آن در نمایی زیبا سحابی پرده را شکل داده اند. تصویر بالا بخش غربی، انتهای سحابی است که نام علمی آن NGC6960 است ولی به صورت غیر رسمی با نام سحابی جاروی جادوگر هم شناخته می شود. ابرهای وسیعی که در حال گسترش در فضا هستند و رنگ خود را با بلعیدن گاز های اطرافشان به دست می آورند. بقایای این ابرنواختر در صورت فلکی صلیب شمالی و در عمق 1400 سال نوری در فضا جای گرفته اند. این سحابی در گستره ی زاویه ای به وسعتی سه برابر ماه کامل در آسمان جای دارد. ستاره ی 52 صورت فلکی صلیب شمالی را می توان در شب های تاریک با چشم غیر مسلح هم دید اما این ستاره هیچ ارتباطی به ابرنواختر ندارد.

No comments: