Share

Wednesday, August 13

سحابی هلال

NGC6888 با نام سحابی هلالی نیز شناخته می شود و در واقع حبابی است که بر اثر بادهای کیهانی از کنار ستاره ی مادر پر جرم و درخشان خود رانده شده. این تصویر تسلکوپی زیبا از این سحابی متورم که با استفاده از اطلاعات حاصل از رصد در طول موج خاصی به دست آمده که درخشش اتم های هیدروژن و اکسیژن در آن دیده می شوند. اتم های اکسیژن هاله ای سبز-آبی را به گرد رشته های درونی پدید آورده اند که به نظر می رسد آن را در برگرفته است. ستاره ی مرکزی NGC6888 در دسته ی ستارگان وللف-رایت (WR 136) جای می گیرد و در حال پوست اندازی است و لایه ی خارجی خود را در طوفانهایی عظیم از خود می راند. برای مثال در طول 10 هزار سال جرمی، معادل جرم خورشید را بیرون فرستاده. شکل پیچیده ی سحابی، حاصل وجود این بادهای شدید و تاثیر متقابل آنها بر موادی است که در مراحل پیشین بیرون آمده اند. این ستاره چنان با سرعت در حال مصرف سوخت خود است که به زودی به پایان عمر درخشش خود می رسد و سرانجام در یک انفجار ابرنو اختری در فضا از هم می پاشد. این سحابی را می توانید در صورت فلکی دجاجه که سحابی های زیادی دارد(فارسی)، پیدا کنید. فاصله ی NGC6888 نیز از ما 5000 سال نوری است.

No comments: