Share

Tuesday, August 5

خورشید گرفتگی کامل در چین

این نقطه ی سیاه وسط خورشید چه می تواند باشد؟ ماه؛ ابتدای این هفته، با پوشیده شدن خورشید توسط ماه، خورشید تاریک شد.این خورشید گرفتگی کلی روی نوار باریکی از زمین که از شمال کانادا تا چین کشیده شده بود دیدیه می شد. همانطور که در عکس دیده می شود، مشتاقان آسمان برای دیدن این گرفت چند دقیقه ای از نقاط مختلف در این مناطق جمع شده اند. تصویر فوق در زمان گرفت کامل خورشید و در منطقه ی «بارکل» در ایالت «زینجانگ» چین گرفته شده. در افق می توان رشته کوه های «بارکول شان» را هم دید. با پوشیده شدن درخشان ترین بخش خورشید، تاج خورشید که هاله ای از گاز های داغ است که خورشید را فرا گرفته و در حالت عادی پنهان است، نمایان شده. کمی بالاتر از ماه و خورشید، در سمت چپ عطارد(فارسی) و زهره دیده می شوند. تاریکی آسمان که به سمت راست پیش می رود در واقع نشان دهنده ی گذر مخروط سایه ی زمین از محدوده ی آسمان است. خورشدی گرفتگی بعدی باز هم در همین منطقه و در تابستان سال آینده روی خواهد داد. این خورشید گرفتگی را می توان در بخش هایی از هند و چین دید.

No comments: