Share

Wednesday, August 20

سایه ی زمین

t

به قمست مرکزی و تاریک سایه ی زمین «امبرا»(Umbra) یا «سایه» گفته می شود. سایه ی زمین در فضا به شکل مخروطی ادامه یافته و شکل دایراه ای مقطع آن در ماه گرفتگی به خوبی مشخص است. یکشنبه ی گذشته ماه از بخش شمالی سایه گذر کرد(فارسی). در اثر این گذر، گرفتی جزئی پدید آمد که افراد زیادی در نیمکره ی شرقی به تماشای آن نشستند. این عکس از کنار هم گذاشتن چندین عکس پدید آمده که پی در پی از بخش های مختلف خسوف گرفته شده اند و گستره ی وسیع و خمیده ی «سایه» را نشان می دهد. این عکس در آتن مرکز یونان تهیه شده است. ابعاد سایه نسبت مستقیم با فاصله ی ماه از زمین دارد و می توان سایه ی زمین را در مسیری که ماه طی کرده به خوبی دید.

No comments: