Share

Monday, March 10

سیارات، هم خط بر فراز رادیو تلسکوپ های استرالیا

هفته ی پیش در آسمان زمین عطارد(فارسی)، زهره و ماه(فارسی) نزدیک هم دیده می شدند. این عکس زیبا از این مقارنه به همراه چند رادیو تلسکوپ از مجموعه ی آرایه ی فشرده ی تلسکوپ های استرالیا (ATCA) نزدیک شهر «نارابری» (Narrabri) در ایالت «رائول نیو ساوت ولز» (rural New South Wales) گرفته شده است. تلسکوپ های مجموعه ی ATCA را در کل شش رادیو تلسکوپ تشکیل می دهند که هر یک به تنهایی بزرگتر از یک خانه ی معمولی هستند. این رادیو تلسکوپ ها در کنار هم یکی از دقیق ترین دستگاه های اندازه گیری را در جهان پدید آورده اند. چنین مقارنه ی زیبایی از سیارات و ماه هر چند سال یک بار روی می دهد. نگاهی به آسمان پیش از طلوع خورشید، برای دیدن این مقارنه کافی بود. در این عکس که شانزدهم اسفند تهیه شده، عطارد(فارسی) بالاتر از ماه و زهره قرار دارد. عکس: Graeme L. White & Glen Cozens (James Cook University)

No comments: