Share

Monday, March 3

تلماسه های مریخ ذوب می شوند.

این اشکال عجیب روی مریخ چیستند؟ تلماسه هایی که در حال ذوب شدند! اکنون دیگر بهار در نیمکره ی شمالی مریخ آغاز شده و تپه های سنگ و یخ مریخ، همانطور که در تصویر بالا دیده می شود، در حال ذوب شدن هستند. وجود جوی رقیق در مریخ باعث می شود که کربن دی اکسید و یخ آب بتوانند از حالت جامد به طور مستقیم به گاز تصعید شوند. در بخش هایی که قطر یخ کمتر است و اولین قسمت های خاک بیرون می آید، خاک تیره در نور خورشید خیس شده و سرعت فرایند ذوب را بیشتر می کند. این فرایند حتی ممکن است منجر به فوران های فواره هایی از شن شود که تحت فشار لایه های نازک یخ را شکافته به بیرون راه می یابند. در طول تابستان این مناطق در حوالی تلماسه ها گسترش می یابند. قطب شمال مریخ با عوارضی اینچنین احاطه شده، ماننده تپه های شنی «برخان»، تپه هایی عجیب که انحنای نرمی دارند و بادهای مریخی آنها را پایدار نگه می دارند.

No comments: