Share

Saturday, February 16

تلسکوپ دوچشمی!

راه شیری و آسمان پر ستاره که با نور ماه روشن شده، تصویر زمینه ای عالی برای این عکس زیبا ی «زمین در شب» پدید آورده اند. سازه ی با شکوهی که در تصویر می بینید، تلسکوپ دو چشمی غول پیکری است به نام «ال.بی.تی» (LBT) در دل کوهستان «گراهم»(Graham) در «آریزونا»(Arizona). درون تلسکوپ دو آینه ی عظیم آن با پهنای 8.4 متر، پهلو به پهلو مستقر شده اند و آرایشی به وجود آورده اند که بیشتر شباهت به ابزار معمول شبهای رصد دارد، دوربین دوچشمی که آن را با خود این طرف و آن طرف می بریم ولی این یکی قابل حمل نیست! مزیت قرار گرفتن این دو آینه ی بزرگ کنار هم و پدید آمدن این تلسکوپ دوچشمی عظیم دقت بیشتری است که در مشاهده ی اجرام کم نور در اختیار داریم. حساسیت این ساختار نسبت به تلسکوپ های تک آینه ای بسیار بیشتر است و میدان دید باز آن عکاسی با تفکیک بالا را از اجرام کم نور میسر می سازد. تلسکوپ ای.بی.تی را یک گروه بین المللی بنا کرده است. عکس: Stefan Seip (TWAN)

No comments: