Share

Monday, February 11

اپیمتئوس، قمر زحل از دید کاسینی

اپیمتئوس چگونه پدید آمده است؟ پاسخ این سوال را هیچ کش به درستی نمی داند. برای کمک به کشف پاسخ این سوال، از این قمر کوچک عکس های دقیقی توسط کاوشگر روبوتیک کاسینی تهیه شد که هم اکنون به دور زحل می گردد. اپیمتئوس گاهی جلو تر از «ژانوس»(یکی دیگر از اقمار کوچک زحل) و گاهی دورتر از آن به گرد زحل می گردد. تصویر بالا دسامبر گذشته تهیه شده و سطح پوشیده شده با دهانه ی برخوردی اپیمتئوس را نشان می دهد که سن بسیار زیادی دارند. قطر اپیمتئوس تقریبا 115 کیلومتر است. اپیمتئوس ، جاذبه ای آنقدر قوی ندارد که شکل کروی به خود بگیرد. سطح تختی که در تصویر بالا از اپیمتئوس دیده می شود ممکن است به علت یک برخورد عظیم به وجود آمده باشد. عکس: Cassini Imaging Team, SSI, JPL, ESA, NASA

No comments: